LOGO-1a

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu Nr projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18 realizowanym przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu w partnerstwie z Gminą Dopiewo.

 BABY-HOUSE
Więcej 

Projekt żłobek „BABY-HOUSE" w Dopiewcu

Gmina Dopiewo jest Partnerem projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu.

Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Beneficjenta z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania/Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi”.

Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu będzie realizowany na terenie wsi Dopiewiec, a jego głównym celem  jest zwiększenie na obszarze Gminy Dopiewo aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Projekt  zakłada stworzenie we wsi Dopiewiec 20 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 opieką żłobkową 20 Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Dopiewo i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w marcu 2019 r. Szczegóły wkrótce na  stronach internetowych Beneficjenta Projektu: BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak www.baby-house.pl oraz Partnera Projektu Gminy Dopiewo www.dopiewo.pl

belka_1